بدنتان را این جوری انعطاف پذیر کنید 

نی نی سایت:انجام این تمرینات دلیل گسترش انعطاف پذیری بدن شما می شود:
1- راه رفتن روی پنجه
صاف بایستید و به آرامی یک قدم به جلو بردارید. یادتان باشد در طول قدم زدن باید پای راست خود را بطور کلی صاف نگه دارید.
وقتی پای راستتان به زمین برخورد می‌کند، کمرتان را خم کرده و پای راستتان را با کمک دست راست لمس کنید. در این موقعیت باید پای چب را به سوی بیرون بلند کنید.
یک یا دو قدم به جلو بردارید و این حرکت را برای پای چپ تکرار کنید.
 2- لانج با گردش
صاف بایستید و دست‌هایتان را به روش کشیده جلوی بدنتان نگه دارید.
با پای راست در موقعیت لانج قرار بگیرید و یک قدم جلو بروید.
در همان موقعیت مانده و دست‌ها را به سوی راست بچرخانید.
سه بار حرکت را تکرار کرده و سه قدم جلو بروید و بعد این حرکت را برای پای چپ تکرار کنید.

Three- بلند کردن باسن
روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کرده و کف پا را بطور کلی مماس با سطح زمین قرار دهید. دست‌هایتان را نیز از دو طرف باز کنید.
باسنتان را از روی زمین بلند کرده و 5 ثانیه صبر کنید.
باسنتان را به زمین نزدیک کرده و مجددا 5 ثانیه در این موقعیت بمانید.
این حرکت را در طول یک دقیقه، دو تا سه بار تکرار کنید.
 Four- ایستادن و بلند کردن پا
صاف بایستید و دست‌ها را به طرز صاف و مستقیم کنار بدنتان قرار دهید.
پای راستتان را به آرامی بلند کرده و مراقب باشید که بطور کلی صاف بوده و اصلا خم  نشود.
به آرامی پای خود را به موقعیت قبل باز گردانید.
این حرکت را در طول یک دقیقه، دو تا سه بار تکرار کنید.

5- پلانک با چرخش
روی زمین دراز بکشید، پاهایتان بطور کلی صاف و کشیده باشد، اکنون به کمک دست‌ها میان تنه تان را بلند کرده و روی پنجه پا و دستهایتان قرار بگیرید. مراقب باشید کمرتان خم نشود.
به آرامی دست راستتان را بلند کرده و به طرف بیرون بچرخانید. در تمام طول حرکن عضلات شکمتان باید به روش منقبض باقی بماند.
به آرامی دست راستتان را سر جای اولش برگرانید تا مجددا در موقعیت پلانک قرار بگیرید.
این حرکت را در طول یک دقیقه، دو تا سه بار تکرار کنید.
 6- کشش از پهلو
پاهایتان را از هم باز کرده و کمرتان را به سوی چپ خم کنید. تحت این شرایط پاها باید بطور کلی صاف و کشیده باشند.
دست راست را بالا برده و با دست چپ پای چپتان را لمس کنید.
به آرامی بدنتان را به سوی راست گردانده و این حرکت را با بالا بردن دست چپ تکرار کنید.
این حرکت را در طول یک دقیقه، دو تا سه بار تکرار کنید.

دسته‌بندی‌ها: بارداری